ProsthetiSense [prosthetics' analytic tool] - 10desi.pdf